praktijkfolder

Algemene voorwaarden

• Cliënt verklaart aan de therapeut de inlichtingen en de medewerking te geven die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst nodig heeft. Gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.

 

• De therapeut dient te handelen in overeenkomst met hetgeen is vermeld in de gedragscode van het Platform Rebalancing Nederland.

 

• De therapeut is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en bij het TCZ/RBCZ. Deze hanteren het klacht- en tuchtrecht. De therapeut acht zich gebonden aan dit reglement. Daarnaast ben ik aangesloten bij Quasir (klachtenfunctionaris en zorggeschillen commissie)

 

• De therapeut zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

• De therapeut dient alle informatie die hij uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep direct, indirect of uit enige andere bron heeft ontvangen als vertrouwelijk te beschouwen.

 

• Een bericht van verhindering dient de therapeut uiterlijk 24 uur voor aanvang van een sessie telefonisch te bereiken. Bij afmelding binnen 24 uur of bij wegblijven zonder bericht van verhindering heeft de therapeut het recht om de desbetreffende sessie in rekening te brengen.

 

• Betaling geschiedt contant of per bank. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur.

 

• Betaling dient te geschieden binnen 10 werkdagen na factuurdatum.

 

• Het kan voorkomen dat een intakebehandeling grotendeels gevuld wordt met een gesprek. In de sessie erna zal dan ruim tijd genomen worden voor lichaamswerk.

 

• Na vijf sessies is er een tussentijdse evaluatie.

 

• De behandeling wordt afgerond in onderling overleg met een evaluatie tijdens een laatste sessie.

 

• Lichaamsgerichte sessies komen niet in plaats van behandelingen door een arts. Ze kunnen wel zeer aanvullend werken. Het kan raadzaam zijn ook je (huis-)arts te raadplegen bij eventuele fysieke klachten en/of ziektes.

 

• Daar ik aangesloten ben bij de VBAG en RBCZ worden de behandelingen (deels) door de meeste zorgverzekeraars vergoed in het aanvullende pakket. Informeer bij twijfel bij uw zorgverzekeraar.

 

• Voor privacy verklaring en klachtenregeling verwijs ik naar: https://www.rebalancing-zutphen.nl.

 

Aanwijzingen:

 

• Gebruik liever geen koffie, zwarte thee, tabak of alcohol vlak voor de sessie, eet geen zware maaltijd voor de sessie, draag losse en gemakkelijke kleding en kom schoon de sessieruimte in.

 

• I.v.m. gevoeligheid voor geuren, liever geen zware parfums of aftershave gebruiken.

 

• Maak na de sessie aantekeningen van wat er gebeurd is. Het zal je helpen veranderingen te ontdekken.

 

• Na een sessie is het raadzaam wat tijd voor jezelf te nemen. Het is daarom ook niet aan te raden om er meteen uitgebreid met anderen over te praten, intensief te sporten, zwaar fysiek werk te doen.